herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Priėmimas

Nuo 2019-09-01 kviečiamų mokinių į pirmą klasę sąrašas

BŪSIMUS PIRMOKUS IR JŲ TĖVELIUS KVIEČIAME 2019 m. birželio 10 d. 10 val. į susirinkimą ir susitikimą su mokytoja!

Laisvų vietų yra:

1 klasėje- 10 vietų;

2 klasėje- vietų nėra;

3 klasėje - 4 vietų;

4 klasėje- 3 vietos. 

 

Kviečiame mokytis Kauno Motiejaus Valančiaus mokykloje-darželyje pagal 

 ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  pradinio ugdymo programas

                                                                             

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

Pateikti prašymus pradėti mokytis 2019–2020 m. m. galima

nuo 2019 m. kovo 7 d. 12.00 val.

Prašymus pateikti galima:

 •  elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą http://imokykla.kaunas.lt
 • raštu (jei nėra galimybės prašymą pateikti per informacinę sistemą), atvykus į mokyklą-darželį  (Kranto 5-oji g.7, Kaunas, darbo dienomis  8.00-16.00 valandomis, raštinėje)

            Priėmimo tvarka reglamentuota Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 ,,Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo   mokyklas tvarkos aprašu“

          Klasių komplektų skaičių ir priėmimo laiką reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T-68 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus  Kauno Miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo lavinimo mokyklose 2019-2020 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2019-2020 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“.

     Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis, pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasės)  Nr. T-68( priedas)  Teritorijos

           Prašymo pateikimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Klasės

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

Komplektų skaičius

1

1

1

1

Mokiniai

24

24

20

21

 

Dokumentai ar informacija, kurią reikės pateikti iki priėmimo į mokyklą termino pabaigos, jei registruodami vaiką būsite nurodę, kad jums gali būti pritaikyti pirmumo kriterijai:

 1. Mokinio deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą, jei nesutinkate, kad mokykla įstatymų nustatyta tvarka patikrintų būsimo mokinio deklaruotą gyvenamąją vietą arba gyvenamą vietą reikia pagrįsti kitais dokumentais: patalpų nuomos sutartis, pažyma iš registro apie įsigytą nekilnojamą turtą, nekilnojamo turto pirkimo  ar kiti dokumentai)  
 2. Mokinys turi specialiųjų ugdymosi poreikių (pažyma – išvada apie mokiniui nustatytus specialiuosius poreikius)
 3. Būsimo mokinio brolis/sesuo mokosi šioje mokykloje (nurodyti besimokančių brolių ar seserų vardus, pavardes bei klases, kurie mokosi mokykloje).

Pasibaigus priėmimui į mokyklą, priimtų mokinių tėvai atvykdami į mokyklą mokymosi sutarčių pasirašymui, turės pateikti/užpildyti šiuos dokumentus:

 1. Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
 2. 1 fotonuotrauką (3×4).
 3. Pažyma apie vaiko sveikatą.
 4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvadą-rekomendaciją (būsimiems pirmokams).
 5. Mokymosi pasiekimų pažymą (norintiems mokytis 2-4 klasėse).
 6. Mokymosi sutartis (pildoma mokykloje-darželyje).

Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai-darželiui priskirtos aptarnavimo teritorijos bus gauta daugiau, nei mokykla-darželis gali priimti, bus atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos-darželio aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje-darželyje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos-darželio gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos mokiniai priimami tik į mokykloje-darželyje esančias laisvas vietas. 

Mokyklos priėmimo komisijos sudėtis:

 1. Rasutė Ambrozevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 2. Karolina Petraitytė, soc. pedagogė;
 3. Vita Kupčinskienė, pradinių klasių mokytoja;
 4. Viktorija Lupeikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 5. Levutė Dambrauskienė, bibliotekininkė.

Komisijos darbo vieta – 209 kabinetas.

Komisijos darbo laikas  – 2019-05-31,  13.00  val., dėl priėmimo į pirmas klases

Tik sudarius priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustatys mokymo sutarčių pasirašymo datą ir informuos prašymus pateikusius asmenis.

Mokiniai ir tėvai apie priėmimą informuojami telefonu, paštu ir elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimų priėmimo.

Laisvų vietų mokytis yra: 

 • 2-oje klasėje- vietų nėra;
 • 3 klasėje-4;
 • 4 klasėje- 3.

 

                                                       PRIĖMIMAS MOKYTIS Į  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

 

        Vaikai priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio    27 d. sprendimu Nr.T-331 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr.T-682 redakcija) “Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įstaigų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašo patvirtinimo”

Darželinukų ir priešmokyklinukų priėmimas vykdomas vadovaujantis priėmimo tvarkos aprašu.

http://www.kaunas.lt/svietimas/istaigos/  

Papildymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/77add160eb7111e58deaaf0783ebf65b2 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMAS.

T-656 

Prašymo pateikimas (prašymai priimami visus metus)

 • elektroninių būdu pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą; Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę ir jį pateikia elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://ep.kaunas.lt
 • įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą, kab. Nr. 105, tel.: (8-37) 34 14 06.
 • savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui, atsakingam už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą.

Norintys pateikti prašymą tėvai pateikia įstaigai vaiko gimimo liudijimą. Deklaruota gyvenamoji vieta privalo būti Kauno mieste.

Prie prašymo pridedami dokumentai ir/ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroninių būdu), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė Aprašo 10.2 punkte nurodytais atvejais.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

Kai vaikas bus užregistruotas į ugdymo įstaigą,  bus suteiktas vaiko ID.  Internetinėje svetainėje: http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai tėveliai (globėjai) suvedę vaiko ID galės rasti juos dominančią informaciją.

Grupių sudarymas

 • Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 d., jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.
 • Priimant vaikus į grupes laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą.

Sudarant priimamų vaikų sąrašus:
Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:

Pirmenybė teikiama šiems vaikams:

 1. Vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
 2. Rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;
 3. Įvaikintiems 3-6 metų vaikams;
 4. Vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
 5. Vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
 6. Vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
 7. Vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

Darželinukų priėmimui priskirta aptarnavimo teritorija netaikoma!